Algemene <strong>voorwaarden</strong>

Algemene voorwaarden

Welkom bij Club Brugge!

Onze gegevens zijn: Club Brugge NV, Herenweg 9, 8300 Knokke-Heist, ondernemingsnummer 460.444.251 (hierna “Club Brugge”, “wij” of “ons”).

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze websites, mobiele applicaties, webshops, ticketshops, draadloze (wifi, bluetooth) netwerken, software, membership en cashless payment cards en andere online producten en diensten (“Online Diensten”).

Door gebruik te maken van onze Online Diensten stemt u in met deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden na te leven en te aanvaarden. Bent u minderjarig, dan dient u deze overeenkomst samen te lezen met uw ouder(s) of voogd en hun akkoord te vragen om deze voorwaarden te aanvaarden.

2. Uw Persoonlijke Account

U alleen (en met uitsluiting van Club Brugge) bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonlijke account en voor alle activiteiten die via uw persoonlijke account plaatsvinden. U mag uw persoonlijke account niet doorgeven aan derden en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Bij een inbreuk op de veiligheid of vertrouwelijkheid van uw persoonlijke account, dient u Club Brugge zo snel en accuraat mogelijk te informeren van de inbreuk. Club Brugge is in geen geval verantwoordelijk voor onbevoegd of ongewenst gebruik van uw persoonlijke account door uzelf of door een derde.

3. Gebruik van de Online Diensten

U verbindt zich ertoe de Online Diensten niet te gebruiken:

  • (a) voor eigen commerciële doeleinden of voor commerciële doeleinden van derden. Het gebruik van de Online Diensten is beperkt tot uitsluitend persoonlijke doeleinden.
  • (b) om onwettige, valse, misleidende, gestolen, bewust foutieve of andere onrechtmatige inhoud of informatie op te geven, door te geven, te plaatsen, te verzenden, op te slaan of op enige andere manier beschikbaar te stellen via de Online Diensten;
  • (c) om inhoud of informatie op te geven, door te geven, te plaatsen, te verzenden of op enige andere manier beschikbaar te stellen die onwettig, beledigend, bedreigend, racistisch, hatelijk, smadelijk, lasterlijk, vulgair, aanstootgevend of schadelijk is ten opzichte van Club Brugge en/of derden (waaronder andere gebruikers);
  • (d) om de Online Diensten of de daarmee verbonden diensten, producten, software, netwerking, toegang en andere producten en diensten niet overmatig of onrechtmatig te belasten, te belemmeren of op enige andere manier de werking ervan te verstoren.

4. Gebruik van uw gegevens

Door onze Online Diensten te gebruiken, zoals bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot) het posten van materialen zoals teksten, foto’s en video’s, verleent u Club Brugge en haar partners en leveranciers de niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende en gratis toestemming om uw informatie en gegevens te (re)produceren, distribueren, publiek mede te delen, bewerken, verwijderen, synchroniseren met andere informatie en gegevens, en anderszins te gebruiken.

5. Informatie van derden

De Online Diensten kunnen informatie en gegevens van derden bevatten, bijvoorbeeld informatie van sponsors, partners en leveranciers en andere gebruikers, met inbegrip van links en andere verwijzingen naar websites, sociale media en andere online diensten van derden. Club Brugge controleert echter niet de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden, en Club Brugge is daartoe ook niet verplicht, en kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden. Bovendien impliceert een verwijzing naar of de opname van informatie en gegevens van derden ook niet dat Club Brugge akkoord gaat met zulke inhoud.

6. Intellectuele Eigendom

Onze Online Diensten kunnen informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal, databanken, merken, handelsnamen, domeinnamen en andere materialen en gegevens bevatten van Club Brugge en van derden, die door (intellectuele) (eigendoms)rechten zijn beschermd. U erkent deze rechten en u verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van deze materialen en gegevens op een manier die een inbreuk uitmaakt op voormelde rechten van Club Brugge of van derden.

Indien u zelf informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal en andere materialen en gegevens verstuurt, plaatst, publiceert, meedeelt of op enige andere manier gebruikt op of via de Online Diensten, verbindt u zich ertoe en garandeert u dat u zelf de nodige rechten daartoe hebt, dan wel de toestemming daartoe hebt bekomen van de rechthebbende(n).

7. Privacy

Op de Online Diensten is het Privacybeleid van Club Brugge van toepassing. U kan ons Privacybeleid terugvinden op onze website, op dezelfde locatie als deze Algemene Voorwaarden.

8. Beperking van aansprakelijkheid

De Online Diensten (met inbegrip van alle producten en diensten die via de Online Diensten worden geleverd) worden steeds in de toestand ‘zoals ze zijn’ aangeboden door Club Brugge. Club Brugge heeft hieromtrent enkel een inspanningsverbintenis. De Online Diensten worden op eigen risico gebruikt, zonder dat Club Brugge daaromtrent enige garanties of resultaten verleent, expliciet noch impliciet. Slechts in rechtsgebieden waar geen beroep kan worden gedaan op uitsluiting of beperking van een garantie, zal die bepaalde garantie niet worden uitgesloten of beperkt en zal de garantie van Club Brugge uitgesloten dan wel beperkt worden tot de minimale plicht die door de toepasselijke wet wordt opgelegd.

Club Brugge kan niet waarborgen dat de Online Diensten, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, zonder gebreken zullen zijn en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid worden gehouden voor fouten, gebreken, onvolledigheden, onjuistheden of andere onvolkomenheden van de Online Diensten. Club Brugge kan ook niet worden verplicht tot enig herstel van de Online Diensten of een gedeelte ervan.

Club Brugge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, punitieve en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Online Diensten met inbegrip van alle producten en diensten die via de Online Diensten zijn geleverd. Slechts in rechtsgebieden waar geen beroep kan worden gedaan op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, zal de aansprakelijkheid van Club Brugge worden beperkt tot de maximale uitsluiting zoals die wettelijk is toegelaten.

9. Beëindiging van de Online Diensten

Club Brugge heeft het recht om te allen tijde de Online Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, te verwijderen, stop te zetten, te beperken of te wijzigen en dit ten opzichte van één, meerdere of alle gebruikers. Club Brugge kan dit beslissen zonder kennisgeving en zonder opgave van reden. U kunt Club Brugge op geen enkele manier aansprakelijk of in gebreke stellen voor een dergelijke beslissing.

10. Beëindiging van deze overeenkomst

Club Brugge heeft het recht om te allen tijde deze overeenkomst zonder kennisgeving en zonder opgave van reden te beëindigen, hierbij inbegrepen het recht om uw persoonlijke account af te sluiten, zonder dat Club Brugge op enige manier aansprakelijk kan worden gesteld voor enig gevolg dat daaruit voortvloeit.

11. Wijzigingen

Club Brugge heeft het recht om deze algemene voorwaarden en overeenkomst te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Bij elk nieuw gebruik van de Online Diensten is de laatste versie van toepassing. U dient deze pagina regelmatig na te kijken.

12. Diverse bepalingen

Falen of vertraging bij uitoefening door u of ons van enig recht krachtens deze algemene voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring om van dat recht af te zien. Een dergelijke faling of vertraging zal geen invloed hebben op andere gebeurtenissen of rechten.

Indien een clausule in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar zou worden of zou worden verklaard door een bevoegde rechterlijke instantie, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere gehele of gedeeltelijke clausule.

Geen enkele persoon die geen partij is bij deze algemene voorwaarden kan hierdoor rechten verkrijgen of recht doen gelden op enige bepaling in deze algemene voorwaarden, zelfs niet als die persoon afgaat op een dergelijke bepaling of aan een van beide partijen heeft aangegeven in te stemmen met enige bepaling in deze voorwaarden.

Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de Online Verkoopsvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing en bericht, zal worden aanvaard in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de Online Verkoopsvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

Alle overeenkomsten waarop huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Club Brugge NV exclusief bevoegd.